BINH MINH PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Languages: Vietnamese  |  English
slide

Recruiment

NHÂN VIÊN SALES-MARKETING
Sales - Marketing Dept.

Updated: 04/08/2018

View more
NHÂN VIÊN KCS
Recruitment Information

Updated: 01/07/2017

View more
TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT-ĐIỆN TỰ ĐỘNG
Recruitment Information

Updated: 01/07/2017

View more